„Beneficiary Light“ Grant Shema

„Beneficiary Light“ Grant Shema

Objavljeno, 28.8.2017.

 

Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border

 

 

Beneficiary Light (B-Light) je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Glavni korisnik: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

Korisnici: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. iz Mađarske, Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány iz Mađarske, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány iz Mađarske, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. iz Hrvatske, VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije iz Hrvatske, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji iz Hrvatske i Regionalna razvojna agencija Međimurje iz Hrvatske.

Početak i trajanje projekta: 01. veljače 2017. godine, 54 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 9.960.299,00 EUR

Ciljevi projekta:

 • povećanje bruto dodane vrijednosti po glavi stanovnika u industrijskom i uslužnom sektoru;
 • potaknuti internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća;
 • povećati konkurentnost malih i srednjih poduzeća;
 • uspostavljanje potpisanih poslovnih ugovornih obveza s trećom stranom;
 • omogućiti razvoj kroz poslovnu suradnju putem: zajedničke proizvodnje, transfera tehnologije i razvoja usluga, opskrbnih lanaca, zajedničkog tržišta, planiranja budućeg zajedničkog ulaganja;
 • povećanje prodajne vrijednosti MSP-a.

Prihvatljivi prijavitelji (Light partneri) su MSP-ovi koji:

 • pripadaju kategoriji mikro, malih i srednje velikih poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014;
 • su autonomni poduzetnici kako je predviđeno u Članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014;
 • je registriran ili ima podružnicu tvrtke unutar područja definiranog Programom (NUTS III razina);
 • je u privatnom vlasništvu više od 50 % i ima završenu jednu poslovnu godinu;
 • je u privatnom vlasništvu više od 50 % i ima najmanje jednog zaposlenika u prethodnoj poslovnoj godini;
 • ima pozitivan rezultat poslovanja za prethodnu poslovnu godinu.

Stopa sufiinanciranja Light projekata: 75 % za pojedinog Light Partnera.

Najniži iznos ukupno prihvatljivog troška po Light korisniku je 40.000,00 EUR, a najviša stopa subvencije je 30.000,00 EUR (75 %).

Najviši iznos ukupno prihvatljivog troška po Light korisniku je 180.000,00 EUR, a najviša stopa subvencije je 135.000,00 EUR (75 %).

Svi troškovi moraju biti iskazani bez PDV-a s obzirom da PDV nije prihvatljiv trošak.

Prijava se ostvaruje u dva koraka kroz otvorene natječaje:

 • Light Concepts i
 • Light Project Proposal.

U B Light Grant Shemi partnerstvo je obavezno i partneri trebaju biti iz prihvatljivog pograničnog područja (jedan iz Hrvatske i jedan iz Mađarske). Partnere je moguće pronaći putem web platforme ( https://www.b2match.eu/blight ).

Prihvatljiva područja ulaganja:

 • Mađarska (Zala County, Somogy County, Baranya County);
 • Hrvatska (Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska županija, Varaždinska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Požeško-slavonska županija i Vukovarsko-srijemska županija).

Trajanje Light projekata: minimalno 6, a maksimalno 18 mjeseci.

Light projekt može imati minimalno 2, a maksimalno 4 partnera.

Neovisno prihvatljive aktivnosti:

 • razvoj nove tehnologije, proizvoda ili usluge;
 • kupovina opreme za potrebe razvoja zajedničke tehnologije, proizvoda ili usluge;
 • kupovina opreme za potrebe premještanja materijala, pakiranje i skladištenje u fazi razvoja zajedničke tehnologije, proizvoda ili usluge (kupovina vozila je zabranjena);
 • ICT razvoj: kupovina i instalacija novog hardvera i softvera (uz iznimku kupovine uredske opreme za svakodnevno poslovanje);
 • aktivnosti ulaska zajedničke tehnologije, proizvoda ili usluge na nova tržišta:
  • sudjelovanje na događajima, sajmovima, poslovnim susretima, međunarodnim radionicama organiziranima izvan programskog područja;
  • organizacija poslovnih seminara, radionica, konferencija;
  • međunarodna istraživanja tržišta;
  • razvoj ili nadogradnja marketinških alata i materijala na stranom jeziku (dizajn, raspored i sl.);
  • marketinške aktivnosti za tržišta izvan programskog područja;
 • vanjski stručnjak za potrebe razvoja zajedničke tehnologije, proizvoda ili usluge.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu kombinirati s neovisno prihvatljivim aktivnostima:

 • ulaganja u razvoj i izgradnju osnovne infrastrukture, proširenje, restrukturiranje, obnavljanje ili modernizaciju zgrada za potrebe radne opreme za razvoj zajedničke tehnologije, proizvoda ili usluge;
 • kupovina uredske opreme za svakodnevnu (općenitu) upotrebu;
 • kupovina nematerijalne imovine: kupovina patenata ili neke druge vrste nematerijalne imovine (licence, zaštite), kupovina prava korištenja za nematerijalnu imovinu;
 • organizacija radionica, seminara za unapređenje znanja o razvoju zajedničke tehnologije, proizvoda ili usluge;
 • zapošljavanje novih i postojećih radnika za potrebe razvoja zajedničke tehnologije, proizvoda ili usluge;
 • administracija i menadžment za potrebe Light projekata: organizacija sastanaka s Light partnerima, sakupljanje dokumenata vezanih za nastale troškove, održavanje dokumenata, aktivnosti javne nabave na razini Light partnera.

Izgrađena i/ili obnovljena infrastruktura ne smije biti prodana, mora biti bez hipoteka i sličnih opterećenja u periodu od 2 godine.

 

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 su:

 • C Prerađivačka industrija (10-33);
 • D Opskrba električnom eneregijom, plinom, parom i klimatizacija (35);
 •  E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (36-39);
 • F Građevinarstvo (41-43);
 • G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (45-47);
 • H Prijevoz i skladištenje (49-53);
 • I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (55-56);
 • J Informacije i komunikacije (59-63);
 • M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (69-75);
 • N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (78,79,80);
 • P Obrazovanje (85);
 • Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (86-88);
 • R Umjetnost, zabava i rekreacija (90,91,93).