Mjere za pomoć gospodarstvu za ublažavanje negativnih posljedica nastalih pandemijom Covid–19 virusa (HBOR)

Mjere za pomoć gospodarstvu za ublažavanje negativnih posljedica nastalih pandemijom Covid–19 virusa (HBOR)

Objavljeno, 5.5.2020.

Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID–19 virusa (koronavirusa), HBOR će provoditi nove mjere u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te najvažnije – očuvanja radnih mjesta.

Stoga će poduzetnicima biti omogućeno uvođenje moratorija te reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, ali i odobrenje novih povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama.

Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) imaju negativan utjecaj, za kredite izvoznicima i turističkom sektoru osigurat će se potrebna jamstva u obliku portfeljnih polica osiguranja (garancija).

Mjere koje će HBOR poduzeti:

1. MORATORIJ NA POSTOJEĆE OBVEZE – HBOR je svojim klijentima kojima je izravno odobren kredit ili izdana garancija, omogućio moratorij u trajanju od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020., za neplaćene obveze dospjele od 1 .3. 2020. do 30. 6. 2020.

 • moratorij u trajanju od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020.,
 • u razdoblju moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita,
 • u razdoblju moratorija ne naplaćuju se, ali se obračunavaju redovna kamata i naknade,
 • po isteku razdoblja moratorija dospjela glavnica, obračunata kamata i obračunata naknada naplaćuju se u 12 jednakih mjesečnih rata, od kojih prva dospijeva mjesec dana po isteku razdoblja moratorija,
 • na obveze izravno odobrenih kredita obuhvaćene moratorijem neće se obračunavati redovna kamata,
 • za provođenje moratorija ne naplaćuje se naknada.

Više o navedenom možete pronaći OVDJE.

2. REPROGRAMIRANJE KREDITNIH OBVEZA – omogućeno je svim korisnicima HBOR-ovih kredita koji su zbog pandemije virusa COVID – 19 u nemogućnosti provoditi planirane aktivnosti, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka, odnosno leasing društava. Reprogram podrazumijeva:

 • mogućnost odobrenja produljenih rokova korištenja, počeka i otplate kredita za najviše 6 mjeseci ukupno, uz obračun i naplatu redovne kamate u razdoblju počeka;
 • omogućava se odobrenje izmjena ugovorenih uvjeta naplate glavnice i obračuna i naplate kamate (redovne i zatezne);
 • ne obračunava se niti naplaćuje naknada za izmjenu uvjeta plasmana;
 • reprogramiranje obaveza se dogovara sa svakim korisnikom kredita individualno sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

3. OBRTNA SREDSTVA COVID-19 MJERA – primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u od 30.3.2020. za poslovne subjekte privatnog i javnog sektora koji mogu dokazati posljedice pandemije uzrokovane pandemijom COVID-19 (koronavirusa).

 • Namjena kredita – financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama
 • Način kreditiranja
  • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci.
  • iznimno je za kredite u iznosu iznad 37 milijuna kuna moguće izravno kreditiranje (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.
 • Iznos kredita – odobravaju se krediti u iznosu višem od 100.000,00 kn dok najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.
 • Valuta kredita – kunski kredit ili kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
 • Kamatna stopa – 2,00% godišnje, fiksna za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika. Ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, umanjenje kamatne stope za prvu godinu otplate kredita moguće je do 0,00% godišnje. Ovisno o raspoloživosti izvora financiranja, bit će razmotreno dodatno umanjenje kamatne stope i za 2. i 3. godinu otplate kredita.
  HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).
 • Naknade – bez naknade
 • Rok i način korištenja kredita – do 6 mjeseci.
 • Rok otplate – do 3 godine, uključujući poček do 1 godine.

Više o navedenom možete pronaći OVDJE.

4. OBRTNA SREDSTVA MJERA COVID-19 ZA MSP PODUZETNIKE U TURISTIČKIM DJELATNOSTIMA – provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

 • Korisnici kredita – Mikro, mali i srednji poduzetnici s registriranim osnovnim djelatnostima kako slijedi:
  • Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29);
  • Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12);
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34);
 • Uvjeti:
  • poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa na način:
  • realiziran je pad poslovnih prihoda/primitaka u I. kvartalu 2020. u odnosu na I. kvartal 2019. ili su očekivani poslovni prihodi/primici za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda/primitaka za 2019. godinu; i/ili
  • otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično; i/ili
  • otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe
 • Namjena kredita – financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a
 • Način kreditiranja – izravno kreditiranje
 • Iznos kredita – od 100.000,00 EUR do 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, ali ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita
 • Valuta kredita – kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR, a iznimno kunski kredit
 • Kamatna stopa
  • 0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine
  • 1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine
   U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i o mogućnostima dodjele državnih potpora ili potpora male vrijednosti korisniku kredita. 
 • Naknade – bez naknade
 • Rok i način korištenja kredita – do 12 mjeseci.  
 • Rok otplate – do 5 godina, uključujući poček do 1 godine.

Više o navedenom možete pronaći OVDJE.

5. PROGRAM OSIGURANJA PORTFELJA KREDITA ZA LIKVIDNOST IZVOZNIKA COVID – 19 MJERA

KORISNICI OSIGURANJA

Izravni korisnici portfeljnog osiguranja (osiguranici) bit će banke u Republici Hrvatskoj koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i HBOR kao kreditor koji će izvoznicima i njihovim dobavljačima odobravati nove kredite za likvidnost.

HBOR-ovo portfeljno osiguranje, kao jamstvo do 50 posto ukupnog iznosa odobrenog kredita, moći će se koristiti za kredite za likvidnost odobrene izvoznicima koji su definirani kao poduzetnici iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički, koji su ostvarili najmanje 20 posto prihoda od izvoza u prethodnoj poslovnoj godini.

HBOR sudjeluje u pripremi prijedloga izmjena uredbe Vlade Republike Hrvatske kojom bi se ova mjera proširila i na posredne izvoznike, odnosno dobavljače izvoznika koji su definirani kao poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji su u poslovnim prihodima prethodne financijske godine ostvarili minimalno 40 posto prihoda od prodaje izvoznicima sukladno posljednjim službenim godišnjim financijskim izvještajima društva.

Više o navedenom možete pronaći OVDJE.